W najnowszym raporcie Cisco AppDynamics „The Age of Application Observability”, wskazane zostały najważniejsze wyzwania dla firm wynikające z wdrożeń nowych technologii. Hybrydowe środowiska nie dość, że są zbyt duże do ręcznego monitorowania przez zespoły IT, to w dodatku problemy często ukryte są pod kolejnymi warstwami wykorzystywanych rozwiązań. Bez wdrożenia odpowiednich narzędzi ułatwiających monitorowanie aplikacji, niedobory specjalistów od cyberbezpieczeństwa mogą być jeszcze bardziej dotkliwe dla firm z całego świata!

Najnowszy raport Cisco AppDynamics, „The Age of Application Observability”, miał na celu ukazanie problemów, z jakimi spotykają się zespoły IT łącząc technologie chmurowe z istniejącymi lokalnymi aplikacjami i infrastrukturą. Środowiska hybrydowe stanowią ważną część firmowych systemów informatycznych, a ich skomplikowanie z czasem będzie tylko rosło. W związku z tym, eksperci Cisco wskazują na pilną potrzebę wdrożenia obserwowalności aplikacji w celu zapewnienia odpowiedniej jakości rozwiązań firmowych. Potrzebne są elastyczne narzędzia monitoringu, które będą miały wgląd zarówno środowiska natywne w chmurze, jak i lokalne – a wszystko z poziomu jednej platformy.

Największe wyzwania dla działów IT
Z wyników najnowszego badania „The Age of Application Observability”, można wywnioskować, dlaczego organizacje muszą wdrożyć odpowiednie rozwiązania:

  • Ręczne monitorowanie nie jest już wystarczająco skuteczne: Szybkie wdrażanie technologii natywnych dla chmury wprowadza do działu IT przytłaczające ilości danych, zdarzeń, dzienników i śladów (MELT). Zespoły nie są w stanie zarządzać tymi danymi ręcznie. Aż 78 proc. specjalistów twierdzi, że zwiększona ilość danych ze środowisk hybrydowych uniemożliwia ręczne ich monitorowanie.
  • Nie wszystkie cyberzagrożenia są wykrywane w wyniku użycia niekompatybilnych narzędzi monitorujących: Aż 89 proc. ankietowanych ekspertów uważa, że przejście na środowiska hybrydowe stwarza wyzwanie w postaci większej liczby punktów wejścia dla cyberataków oraz większej liczby cyberzagrożeń. Większość działów IT nadal wdraża oddzielne narzędzia do monitorowania aplikacji lokalnych i natywnych w chmurze, co oznacza, że nie mają pełnego obrazu ścieżki aplikacji w środowiskach hybrydowych.
  • Firmom grozi odpływ talentów IT: Zwiększona złożoność spowodowana przez wdrożenie środowisk hybrydowych jest również odczuwana bardziej osobiście przez zespoły IT i Cyberbezpieczeństwa, które znajdują się pod nieustanną presją. Powstają przestoje w pracy, a morale pracowników pogarsza się. Ponad jedna trzecia (36 proc.) technologów twierdzi, że nieefektywna współpraca już teraz prowadzi do opuszczania organizacji przez członków zespołu, a 46 proc. uważa, że rotacja w ich dziale IT wzrośnie, jeśli przestoje będą się utrzymywać.

Przesadna złożoność paraliżuje firmy i negatywnie wpływa na doświadczenia klientów

Dla zespołów IT niezwykle trudne staje się również rozwiązywanie problemów, zanim wpłyną one na jakość usługi, jaką otrzymują konsumenci. Potencjalne konsekwencje są groźne dla biznesu – zwiększone prawdopodobieństwo zakłóceń i przestojów aplikacji może prowadzić do utraty klientów, a co za tym idzie – reputacji i przychodów.

Eksperci, którzy wzięli udział w badaniu Cisco AppDynamics uważają, że zapewnienie ujednoliconej obserwowalności – zapewniającej wszystkim zespołom IT dokładne dane – przyniesie szereg korzyści. Obejmują one lepsze wykrywanie i rozwiązywanie pierwotnych przyczyn problemów oraz możliwość połączenia rozproszonej infrastruktury IT i aplikacji. Nawet 85 proc. ankietowanych twierdzi, że poprawa obserwowalności aplikacji jest obecnie najpilniejszym celem firm, a ponad połowa z nich twierdzi, że ich organizacje pracują już nad rozwiązaniami.

Wyniki te wskazują na palącą wśród zespołów potrzebę, aby w końcu uporać się ze złożonością, która stała się dużym obciążeniem dla całego sektora IT w ciągu ostatnich lat.

„Obserwowalność aplikacji ma obecnie kluczowe znaczenie dla firm, aby zapewnić odpowiednią jakość aplikacji i zrealizować ambicje w zakresie szybkich i zrównoważonych innowacji. Liderzy IT muszą działać szybko i zdecydowanie, aby wdrożyć odpowiednie rozwiązanie obserwowalności dla swojej organizacji” – podsumowuje Ronak Desai, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Cisco AppDynamics. „W połączeniu z mocą Cisco, AppDynamics umożliwia organizacjom dostarczanie wyjątkowych doświadczeń użytkownikom poprzez centralizację i korelację danych oraz kontekstowy wgląd w kluczowe wskaźniki biznesowe – zapewniając im możliwość ustalania priorytetów działań w oparciu o potrzeby biznesowe”.